Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Belangrijk: Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. De toegang tot en het gebruik van de website (hierna “Website”) houdt een algehele aanvaarding in van elke voorwaarde vervat in de onderstaande gebruikersvoorwaarden alsook an alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen en/of de bijkomende voorwaarden die elders op de website zijn vermeld. Indien u hiermee niet akkoord bent, dan dient u geen gebruik te maken van de Website.

Inhoud Website. De Website (en de informatie op de Website) is voorgesteld en wordt beheerd door DE KRUIDENWERELD met de grootse zorg. Niettegenstaande het voorgaande kan DE KRUIDENWERELD niet garanderen dat de Website en de informatie vermeld op de Website (hierna “de Informatie”) volledig, juist en up-to-date is. Indien inhoud fouten, drukfouten en/of andere onnauwkeurigheden aan DE KRUIDENWERELD worden gemeld, zal DE KRUIDENWERELD alle redelijke inspanningen leveren om de Informatie te verbeteren. In geen geval echter is DE KRUIDENWERELD verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale schade en/of gevolgschade die verband houdt met de Informatie en/of de gevolgen van het gebruik van de Informatie.

De Website en de Informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld of kan geraadpleegd worden, wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. DE KRUIDENWERELD WIJST NADRUKKELIJK ELKE GARANTIE BETREFFENDE DE WEBSITE EN/OF DE INFORMATIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DE AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OF DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VAN DE HAND. VERDER GEEFT DE KRUIDENWERELD GEEN GARANTIE (I) MET BETREKKING TOT HET FEIT DAT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN EN (II) TEN AANZIEN VAN HET ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE.

Beperking van aansprakelijkheid. Het gebruik van de Website (en de Informatie) geschiedt op eigen risico. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID, IS DE KRUIDENWERELD AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES AAN INFORMATIE, GEDERFDE WINST, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING OF ELKE ANDERE GELDELIJKE SCHADE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN DE KRUIDENWERELD OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

Gebruik van de Website en verplichtingen. Door gebruik te maken van de Website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven. U aanvaardt verder dat: 1. u de werking van de Website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken; 2. u niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de Website zonder dat u hiervoor de toestemming heeft bekomen – de toegang tot en het gebruik van door passwoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de Website is beperkt tot gebruikers die hiervoor de toestemming hebben.

U heeft het recht om de Informatie op de Website te bekijken, kopiëren en te downloaden op voorwaarde dat: 1. u geen wijzigingen en/of toevoegingen aanbrengt aan de Informatie die u heeft gekopieerd; 2. u de Informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden; 3. u de Informatie niet zal kopiëren of verspreiden op enig computernetwerk of andere media; 4. u de auteursrechtelijke verwijzingen en alle andere vermeldingen betreffende de eigendom op alle reproducties en/of kopieën opneemt.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn opgesomd vereisen de voorafgaande en schriftelijke toestemming van DE KRUIDENWERELD.

Intellectuele eigendomsrechten. De Informatie en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Informatie zijn de exclusieve eigendom van DE KRUIDENWERELD en zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving. Behoudens andersluidende bepaling geldt voor alle Informatie: © 2019 dekruidenwereld.be Alle rechten voorbehouden.

Lidmaatschap: De bezoekers kunnen zich registreren op De Kruidenwereld website tegen de betaling. De administratie van De Kruidenwereld website kan op elke moment elke geregistreerde gebruiker blokkeren of de toegang tot de website ontzeggen zonder waarschuwing en zonder terugbetaling van de lidgeld, indien blijkt dat de gebruiker niet respecteert de Gebruiksvoorwaarden van De Kruidenwereld website.

Links. Deze Website kan links bevatten naar andere websites (blog) die niet door DE KRUIDENWERELD worden beheerd. Om deze redenen wijst DE KRUIDENWERELD elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud die erop te vinden zijn. Het plaatsen van deze links heeft als enig doel de toegang tot informatie beschikbaar op het internet te vergemakkelijken. Het plaatsen van links naar andere websites (blog) houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in door DE KRUIDENWERELD van de inhoud van deze websites en/of blog. Indien u beslist om een website van een derde via deze link te raadplegen, dan geschiedt dit op eigen risico. DE KRUIDENWERELD behoudt zich het recht voor om elke link op eender welk ogenblik te verwijderen.

Merken en handelsnamen. Alle benamingen, logos en andere tekens die in deze Website worden gebruikt, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van DE KRUIDENWERELD.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank. De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de gebruiksvoorwaarden geschiedt conform de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de toepassing van de internationale verwijzingsregels. Iedere vordering of geschil met DE KRUIDENWERELD, onze agenten, rechtsopvolgers, overnemers en verbonden ondernemingen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden wordt beslecht door de bevoegde rechtbank naar de keuze van DE KRUIDENWERELD, die ter zake uitsluitend bevoegd zijn.

Wijzigingen. DE KRUIDENWERELD behoudt zich het recht voor te allen tijde de gebruiksvoorwaarde te wijzigen. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden is van toepassing vanaf het ogenblik van de wijziging van de gebruiksvoorwaarden op de Website. Bijgevolg dient u op regelmatige wijze onderhavige gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen zodat u op de hoogte bent van de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden.

Aanvaarding. Door uw gebruik van de Website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd op het ogenblik dat u gebruik maakt van de Website. Hierbij doet u afstand van de vordering dat deze gebruiksvoorwaarden in elektronische vorm zijn opgesteld en niet ondertekend is door beide partijen.

Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken!